Pravidla pro autory příspěvků

a) Odpovědný redaktor si vyhrazuje právo zásahu do textu v rámci korektur, event. právo vyčlenit příspěvek z důvodu odborné či jiné nedostatečnosti. K případným změnám v textu se bude autor moci vyjádřit v rámci autorských korektur.

b) Rozsah textu by neměl převýšit počet normostran dohodnutý s editorem. Daný rozsah textu a počet příloh může být ve výjimečných případech překročen, ale pouze po konzultaci s odpovědným redaktorem.

c) Texty příspěvků včetně seznamu literatury a pramenů, krátkého souhrnu v češtině (max. 0,5 normostrany), 5 až 7 klíčových slov v češtině a všech příloh odevzdávejte v elektronické podobě, zpracované v některém ze standardních textových editorů (nejlépe ve formátu .rtf/.doc, typ písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5; v případě rozsáhlejších tabulek použijte formát .xls). V případě rozsáhlejších textů (více než 5 normostran) by text měl být členěn do kapitol, případně podkapitol. Grafická úprava textu je záležitostí vlastní sazby, nicméně jako autor se k ní budete moci vyjádřit při korekturách.

d) U všech obrazových příloh musí být uveden jejich zdroj, jméno autora obrazové přílohy, jedná-li se o dílo autorské (např. fotografie nebo kresba), a rovněž musí být opatřeny obsahovými popisky, případně originálním/oficiálním názvem (pokud takový existuje), jinak nebudou otištěny. Ošetření případných autorských a reprodukčních práv k daným vyobrazením je povinností autorů příspěvků. Přílohy se předávají buď v elektronické podobě (e-mailem) nebo umístěné na vhodném nosiči dat, např. CD ROM, v takovém případě je třeba jednotlivé soubory umístěné na CD ROM přehledně a srozumitelně pojmenovat.

Obrazové přílohy musí být odevzdány v tiskové kvalitě (černobílé obrázky v rozlišení alespoň 600 dpi, obrázky barevné a v odstínech šedi v rozlišení min. 300 dpi) a to ve formátu .jpg nebo .tiff. U fotografií bude označení typu „fotoarchiv autora“ akceptováno pouze tehdy, pokud je autor držitelem autentického originálu. V opačném případě je jeho povinností uvést originální zdroj.

e) Všechny tabulky musí být opatřeny popisky.

f) Na konci příspěvku uveďte, prosím, korespondenční adresu (jméno a příjmení s tituly, název a adresa pracoviště, emailová adresa).

g) Seznam literatury a pramenů se uvádí na konci článku. Jsou-li jednotlivé položky tohoto seznamu číslovány (není podmínkou), pak jsou jednotlivá pořadová čísla uváděna také v hranatých závorkách [1].

h) Povinný poznámkový aparát vytvářejte pomocí funkce Poznámka pod čarou v MS Word. Každá poznámka začíná velkým písmenem a končí tečkou. Pro citace z pramenů a literatury používejte následujících vzorů:

Citační pravidla:

- Příjmení a jméno oddělujeme čárkou, přičemž příjmení píšeme velkými písmeny. Mezi údajem o autorovi a údaji o názvu používáme tečku, autoři se oddělují pomlčkou.

- Pokud má publikace název i podnázev, oddělujeme je dvojtečkou, přičemž podnázev začíná malým písmenem.

- Pro citaci článku ze sborníku či kapitoly z monografie je nutné použít před údaji o zdrojové publikaci slovo „In“, za kterým následuje dvojtečka.

- Název monografie, sborníku a periodika píšeme kurzívou.

- Název monografie, článku ve sborníku či periodiku je oddělen tečkou.

- U monografií a sborníků vždy uvádíme místo vydání, rok vydání a odkaz na stranu, ze které citujeme (v seznamu literatury odkaz na citovanou stranu nahrazujeme rozsahem zdrojového článku ze sborníku).

- U periodik vždy píšeme rok vydání, ročník a číslo, pokud takové existují. Rovněž připojujeme odkaz na citovanou stranu, který v seznamu literatury nahrazujeme celkovým rozsahem zdrojového článku.

- U dokumentů z webového zdroje uvádíme příslušný hypertextový odkaz ve špičatých závorkách, k němuž připojujeme v hranatých závorkách údaj o časovém přístupu ke zdroji.

Pro citaci z monografie:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo vydání rok vydání, citovaná strana.

Příklad:

- HOZÁK, Jan. Příběh Národního technického muzea. Praha 2008, s. 113.

opakovaná citace: HOZÁK, Jan. Příběh Národního technického muzea, s. 113; případně HOZÁK, Jan. Příběh…, s. 113

- HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien – München 2009, s. 135.

opakovaná citace: HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde: Urkundenund Aktenlehre der Neuzeit, s. 81; případně HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde…, s. 81.

Citace v seznamu literatury:

- HOZÁK, Jan. Příběh Národního technického muzea. Praha 2008.

- HOCHEDLINGER, Michael. Aktenkunde: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. Wien – München 2009.

Pro citaci článku ve sborníku:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. In: Název sborníku, EDITOR, Jméno (ed.), Místo vydání rok vydání,

citovaná strana.

Příklad:

- MAJER, Jiří. Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století. In: Sborník Národního technického muzea 5, JÍLEK, František – MAJER, Jiří (eds.), Praha 1968, s. 153.

- STANĚK, František. Za Kunešem Sonntágem – agrárním politikem. In: Památce Kuneše Sonntága, REICH, Eduard (ed.), Praha, 1932, s. 113.

Citace v seznamu literatury:

- MAJER, Jiří. Těžba stříbrných rud v Jáchymově v 16. století. In: Sborník Národního

technického muzea 5, JÍLEK, František – MAJER, Jiří (eds.), Praha 1968, s. 111–279.

- STANĚK, František. Za Kunešem Sonntágem – agrárním politikem. In: Památce Kuneše Sonntága, REICH, Eduard (ed.), Praha 1932, s. 112‒115.

Pro citaci článku v periodiku:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu, rok vydání, ročník, číslo, citovaná strana.

Příklad:

- ASPRAY, William. International Diffusion of Computer Technology. Annals of the History of Computing, 1986, 8, č. 4, s. 352.

- STARÝ, Oldřich. Obnova Karolina. Architektura ČSR, 1959, 18, č. 2, s. 79.

Citace v seznamu literatury:

- ASPRAY, William. International Diffusion of Computer Technology. Annals of the History of Computing, 1986, 8, č. 4, s. 351–360.

- STARÝ, Oldřich. Obnova Karolina. Architektura ČSR, 1959, 18, č. 2, s. 77–92.

Pro citaci archivního pramene:

Archiv, fond Název fondu, ukládací jednotka číslo ukládací jednotky, inventární číslo (pokud takové existuje), signatura (pokud taková existuje), co nejbližší specifikace dokumentu.

Používejte prosím přesný název archivního fondu. Můžete ho nalézt na adrese:

˂http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php˃.

Příklad:

- Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Rodinný archiv Šliků, kart. 25, inv. č. 371, sign. VII.1., Vidimus z r. 1475 o podělení Matese a Václava Šliků.

- Národní archiv, fond Úřad předsednictva vlády, Praha, kart. 1005, inv. č. 1341/f, sign. 4677,

dokument z 1. března 1948.

Citace v seznamu pramenů:

- Státní oblastní archiv v Zámrsku, fond Rodinný archiv Šliků.

- Národní archiv, fond Úřad předsednictva vlády, Praha.

Pro citaci webového zdroje:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název dokumentu. Dostupný online: ˂hypertextový odkaz˃ [cit. rrrr-mm-

dd].

Příklad:

- KOPEC, Jakub. Architektura je řeč. Daniel Libeskind v Ostravě. Dostupný online: ˂http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=9320&type=6˃ [cit. 2010-11-04].

- PŘIBÍK, Oldřich. Firma Onivon chce koupit moravské cukrovary společnosti Eastern Sugar na výrobu bioplynu. Dostupný online: ˂http://www.agroweb.cz/zpravodajstvi/Firma-Onivonchce-koupit-moravske-cukrovary-spolecnosti-Eastern-Sugar-na-vyrobubioplynu__s43x26980.html˃ [cit. 2010-06-20].

Pro citaci diplomové, disertační práce apod.:

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Místo vzniku rok vzniku, citovaná strana. Údaje o typu práce a školicím pracovišti.

Příklad:

- ŠPIDLA, Vladimír. Založení Živnostenské banky. Praha 1976, s. 64. Diplomová práce obhájená na katedře československých dějin FF UK Praha.

- NAVRATIL, Roman. Demelův agrární program na střední Moravě v 60. a na počátku 70. let 19. století. Olomouc 1991, s. 23. Diplomová práce obhájená na FF Univerzity Palackého v Olomouci.

Citace v seznamu literatury:

- ŠPIDLA, Vladimír. Založení Živnostenské banky. Praha 1976. Diplomová práce obhájená na katedře československých dějin FF UK Praha.

- NAVRATIL, Roman. Demelův agrární program na střední Moravě v 60. a na počátku 70. let 19. století. Olomouc 1991. Diplomová práce obhájená na FF Univerzity Palackého v Olomouci.

Dodržujte prosím následující typografická pravidla: po čárce a tečce používejte vždy mezeru, rozlišujte mezi pomlčkou (‑) a spojovníkem (-), v případě rozmezí letopočtů, dat a stránek, používejte výhradně pomlčku bez mezer (např. 1962–1967, 22.–26. května 1964, s. 1–5), znak „%“ oddělujte od číslice mezerou.

Mgr. Michal Novotný a Mgr. Hynek Stříteský (Oddělení dějin techniky NTM), upravila (2014) Ing. Jana Kleinová