Výzkumné záměry

Dějiny vědy a techniky (1999–2003, MK0)

Výzkumný záměr MK0CEZ99F0101

Projekt se zabýval interakcí národního vývoje techniky v ČR a vývojem světové techniky a vědy ve společenském a kulturním kontextu a byl zaměřen na problematiku vývoje od průmyslové revoluce do současnosti. Zaměřil se i na výzkum vývoje vědeckých a technických organizací a spolků (Masarykova Akademie Práce, Svaz inženýrů – architektů). Pozornost byla také věnována systému technického zkušebnictví, výzkumné struktuře ČSSR období 1945–1990 ad. Byly vytvořeny podklady k dalšímu průzkumu bílých míst ve vývoji vědy a techniky na území České republiky a ke komparaci těchto výsledků s vývojem v sousedních zemích i v zemích udávajících v dané oblasti směr. Během práce na zadání byl zahájen výzkum k přehledným dějinám české techniky v kontextu světového vývoje. Vedlejším efektem bylo využití výsledků výzkumu v muzejní praxi i ve výuce na vysokých školách a v popularizaci technického a přírodovědeckého vzdělávání.Česká technika na pozadí světového vývoje (2004–2010, MK0)

Výzkumný záměr MK00002329901

Celkový obraz vývoje domácí techniky bude doplněn komparativním výzkumem vzájemného vlivu domácí a světové techniky a způsobů jejího společenského uplatnění. Výzkum ukáže jak a jakým tempem se světová technika projevila v našem vývoji, kdo se o její přijetí zasloužil, event. co z vnějších podmínek působilo na její (nebo bránilo jejímu) rozšíření. Výzkum ukáže, jak přijatá technika působila na další technický vývoj na domácím území. Naopak by měl výzkum prokázat, zda a jak se výsledky českých techniků uplatnily ve světě. Neměla by být opomenuta vazba techniky na vědu a základní výzkum. Výsledků by mělo být využito i v pedagogické praxi. Součástí výzkumu by měl být i výzkum uplatnění technické emigrace z českých zemí v oblastech jejího nového působení ve 20. století.